Τι είναι οι Κοι.Σ.Π.Ε.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίσθηκαν  με τον Ν.2716/99 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Οι ΚοιΣΠΕ είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού παράλληλα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) μπορεί να ιδρυθεί μόνο ένας ΚοιΣΠΕ.

  • Σε τι στοχεύουν

Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική
τους αυτάρκεια. Στο πλαίσιο του στόχου για επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν και εμπορική ιδιότητα και αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική,
μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών,  οινωνικής ανάπτυξης). Αυτό σημαίνει ότι ένας ΚοιΣΠΕ μπορεί να αποτελέσει ένα μικτό σύστημα διαφορετικών οικονομικών ή και άλλων δραστηριοτήτων, το οποίο να περιλαμβάνει διαφορετικές επιμέρους μονάδες.

  • Ποιοί είναι Μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε.;

Τα μέλη του ΚοιΣΠΕ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών. Τα μέλη από την κατηγορία αυτή υποχρεωτικά πρέπει να συμμετέχουν στον ΚοιΣΠΕ με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 35%.

2. Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας – δημόσιοι υπάλληλοι – επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ε.Σ.Υ.. Τα μέλη από την κατηγορία αυτή υποχρεωτικά πρέπει να συμμετέχουν στον ΚοιΣΠΕ με ποσοστό μικρότερο ή ίσο
του 45%.

3. Δήμοι, Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό
του ΚοιΣΠΕ. Τα μέλη από την κατηγορία αυτή υποχρεωτικά πρέπει να συμμετέχουν στον ΚοιΣΠΕ σε ποσοστό  μικρότερο ή ίσο του 20%.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε Πανελλαδικά Περιοχή
1. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Νομού Χίου Χίος
2. ΚοιΣΠΕ “Διάπλους” Αθήνα
3. ΚοιΣΠΕ “Ευ Ζην” Αθήνα
4. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου Λέρος
5. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Χανίων Χανιά
6. ΚοιΣΠΕ “Κλιμαξ Plus” Αθήνα
7. ΚοιΣΠΕ “Νέοι Ορίζοντες” Κέρκυρα
8. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Πιερίας Κατερίνη
9. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δ. Θεσσαλονίκης Θεσ/νίκη
10. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Αχαΐας “Φάρος” Πάτρα
11. Κοι.Σ.Π.Ε. Φωκίδας “Γιάννης Βολίκας” Άμφισσα
12. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Κεφαλονιάς – Ζακύνθου “Ρότα” Κεφαλονιά
13. Κοι.Σ.Π.Ε. “Διαδρομές” Καλλιθέα
14. Κοι.Σ.Π.Ε. “Εικόνα” Αθήνα

Δημοφιλές περιεχόμενο: