ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας- Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες» με έδρα την Κέρκυρα έχοντας υπόψη την Απόφαση Ένταξης (Α.Π.:240/30.11.2016) & την 4η Τροποποίηση  Α.Π.: 1064/26.04.2023) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.ΠΙΝ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων  του Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», πρόκειται να αναπτύξει την Κοινωνική Δράση : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στο Κέντρο της Πόλης  του Δήμου Κέρκυρας».

 

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Kέρκυρας και του ΚοιΣΠΕ και έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα, η λειτουργία των Δομών αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών των Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων, οι οποίες  χρήζουν παροχής επισιτιστικής και  υλικής βοήθειας.

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο & Συσσίτιο θα στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο Κέντρο της Πόλης του Δήμου Κέρκυρας. Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργούν για τους δικαιούχους καθημερινά, πρωινές και απογευματινές ώρες. Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό των Δομών, όπως κάθε φορά θα ορίζει η Επιτροπή Διαχείρισης. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες, με σκοπό την άμεση  εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ωφελούμενων. 

 

Για την ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης Κοινωνικής Δράσης ο ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας θα προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 

 1. Μία (1) Θέση Διοικητικού ΤΕ, με τεκμηριωμένη εμπειρία στον Συντονισμό, τη Γραμματειακή υποστήριξη και παρακολούθηση Κοινωνικών Δομών, Οργανισμών, διοικητικών και συλλογικών οργάνων. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση από
  υποψήφιο κατηγορίας ΤΕ θα καλυφθεί από υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ.

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Π.1.

 

Χρόνος Συνεχόμενης Ανεργία 

 

300  μόρια

 

Σχετικά πιστοποιητικά

 

Προσμετράται ο χρόνος

των τελευταίων 12 μηνών

 

Π.2.

Τέκνα ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο

 

20 μόρια/τέκνο

 

Σχετικά πιστοποιητικά

Προσκόμιση βεβαίωσης

 

Π.3.

Αιτών που είναι Γονέας άγαμος,  Διαζευγμένος ή εν χηρεία  

 

25 μόρια

 

Σχετικά πιστοποιητικά

Προσκόμιση βεβαίωσης επιμέλειας

 

Π.4.

Αιτών με Αναπηρία  από 50% και άνω 

80  μόρια

 

Σχετικά πιστοποιητικά

Προσκόμιση βεβαίωσης ΚΕΠΑ

 

Π.5.

 Εργασιακή Εμπειρία συναφής με ευάλωτες ομάδες  & κοινωνική ένταξη

 

600 μόρια

 

Σχετικά πιστοποιητικά

Προσμετράται η προϋπηρεσία των τελευταίων 40 μηνών

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ                                                                                                        (σύμφωνα με Ν.4430/2016, άρθρο 74) και τον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής                                                        και λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών)                                                            

Π.1.  Χρόνος  Συνεχόμενης Ανεργίας

100 μόρια για τους  πρώτους 4 μήνες ανεργίας και  25 μόρια επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 μήνες.

Π.2. Τέκνα ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα  κατά το νόμο*

20  μόρια για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Π.3. Ιδιότητα Άγαμου, Διαζευγμένου ή Εν Χηρεία γονέα (εφόσον έχει αποδεδειγμένα την επιμέλεια)

25 μόρια επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του.                        

Π.4  . Αιτών με Αναπηρία , από   50% και πάνω   

80 μόρια.

Π.5  Εργασιακή Εμπειρία συναφής  με ευάλωτες ομάδες & κοινωνική ένταξη

15 μόρια ανά μήνα απασχόλησης & ως 40 μήνες

 

* Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται (με προσκόμιση αποδεικτικών):

 1. άγαμα τέκνα, εφόσον: α) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

  Τα τέκνα των περιπτώσεων β’ και γ’ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 €.
 1. Τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €

Η σύμβαση της ανωτέρω θέσης εργασίας θα είναι διάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης και με δυνατότητα ανανέωσης επέκτασης μετά από παράταση του προγράμματος.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής,
 2. Τίτλο Σπουδών,
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
 4. Βιογραφικό σημείωμα,
 5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων, βεβαίωση εργοδότη κ.α),
 6. Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Φορέα).
 7. Βεβαίωση εργασίας σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Δομές,
 8. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,
 9. Πιστοποιητικό μονογονεϊκής οικογένειας,
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 11. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ,
 12. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας του υποψηφίου,
 13. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σε περίπτωση ύπαρξης αδελφού, γονέα ή τέκνου ατόμου με αναπηρία καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να αποδεικνύει τη σχέση με αδελφό, γονέα ή τέκνο ατόμου με αναπηρία,

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014). Επιπλέον, να προσκομιστούν όσα δικαιολογητικά, κρίνουν οι υποψήφιοι, ότι μπορούν να συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.  Αίτηση ενδιαφερομένου χορηγείται από τα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας « Νέοι Ορίζοντες».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Εφόσον δεν προσκομισθούν (εμπρόθεσμα) τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψήφιου απορρίπτεται.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ

 • Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες», από Τριμελή Επιτροπή Προσλήψεων. O Πίνακας επιλογής θα αναρτηθεί προς ενημέρωση των υποψηφίων στην δικτυακή πύλη του ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας.
 • Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των επιμέρους στόχων που θα προκύπτουν από την περιγραφή των καθηκόντων. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης από πλευράς Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις (με το σύνολο των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ανωτέρω) θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από 09 Μαΐου  2023 έως και  19η  Μαΐου 2023 από τις 12:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στην γραμματεία του ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας  «Νέοι Ορίζοντες», Πλατεία Χρ. Τσιριγγώτη.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες», Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη, και στα τηλέφωνα 2661025277 καθημερινά, από 10.00΄ έως  12.00΄, από την κα Σαούλου Μαρία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε Φάκελο με την ένδειξη:

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5002649 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ».

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν την ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ από τα Γραφεία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας , Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή, θα αναρτηθεί Πίνακας Κατάταξης στην έδρα του Kοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» και στην ιστοσελίδα www.koispekerk.gr  με τον Αριθμ. Πρωτ. της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

Τυχόν ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα της πρόσκλησης δύναται να υποβληθούν στα γραφεία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του πίνακα κατάταξης στη δικτυακή πύλη του ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας. Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο του ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας τηρουμένης πλήρους εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε., συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679.

Λήψη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού.

Δημοφιλές περιεχόμενο: