Πρόσκληση 8ης Τακτική Γενικής Συνεύλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »

Με την 01/30‐04‐2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας με την επωνυμία “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ στο χώρο του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ» του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κολοκοτρώνη και Μητρ. Μεθοδίου.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012 καθώς και του Προϋπολογισμού 2013, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου ( καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη από τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης (καταστατικό: άρθρο 27, παρ. 2).

3. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. περί της εγγραφής / διαγραφής μελών κατά την ως άνω διαχειριστική χρήση ( καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).

Οι Συνεταιριστές που θα λάβουν μέρος στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας τους ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την ταυτότητα τους. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης κάποιου μέλους, από άλλο μέλος, απαιτείται εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε μια μέρα πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση(καταστατικό: άρθρο 24, παρ.2).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μετά από 7 ημέρες, την 12η  Ιουνίου 2013 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Κέρκυρα, 24.05.2013


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Δημοφιλές περιεχόμενο: