Έκθεση Ορκωτού Λογιστή για την χρήση ετους 2022

Έκθεση Ορκωτού Λογιστή

 Έλεγχος της Διαχειριστικής Χρήσης του Οικονομικού Ετους 2022

 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022

                             

Στις 30 Ιουνίου  2023 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ συνεδρίασε με θέμα τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του οικονομικού έτους 2022 από τον Ορκωτό Λογιστή.  O Ορκωτός Λογιστής κ. Γκιπάλης Γιώργος για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του 2022 τόνισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  τα εξής:

 1. Γενική Διαχείριση

«Γενικά διαπιστώνεται ότι υπάρχει αξιοπιστία, διαφάνεια και υποδειγματική διαχείριση των οικονομικών. Οι οικονομικές συναλλαγές διενεργούνται μέσω του κεντρικού τραπεζικού λογαριασμού όψεως του Κοι.Σ.Π.Ε., οι οποίες απεικονίζονται αναλυτικά και  αιτιολογημένα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Τηρείται ένας κεντρικός τραπεζικός λογαριασμός όψεως, μέσω του οποίου παρακολουθούνται αναλυτικά όλες οι οικονομικές συναλλαγές του Κοι.Σ.Π.Ε. 
 • Η αιτιολογημένη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών των υποκαταστημάτων, μέσω του κεντρικού λογαριασμού όψεως, αναδεικνύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα για αναλυτικό και ενδελεχή έλεγχο των συναλλαγών ανά υποκατάστημα. 
 • Η εξόφληση των προμηθευτών γίνεται  με τραπεζικές  επιταγές.  
 • Η εξόφληση της μισθοδοσίας του προσωπικού γίνεται μέσω προσωπικών  τραπεζικών λογαριασμών ανά εργαζόμενο.
 • Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται  ηλεκτρονικά μέσω του κεντρικού  τραπεζικού λογαριασμού όψεως του Συνεταιρισμού. 
 • Η εξόφληση των φορολογικών εισφορών (ΦΠΑ, ΦΜΥ) γίνεται μέσω του κεντρικού τραπεζικού λογαριασμού όψεως του Συνεταιρισμού. 

 

 1. Χρηματοδοτούμενα Έργα – Υπουργείο Υγείας


Στα πλαίσια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα και με τις βεβαιωμένες  δαπάνες  διαπιστώνονται τα εξής:

 • Ύπαρξη επαρκούς διαδρομής των ενεργειών και όλων των διαδικασιών.
 • Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών.
 • Αξιοπιστία των πληροφοριών και των οικονομικών στοιχείων που δηλώθηκαν από πλευράς Συνεταιρισμού, στα πλαίσια των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.
 • Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας καθώς επίσης και του λειτουργικού αποτελέσματος των πράξεων ανά υποέργο.


« Κατά την γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού 2022 παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία».

Δημοφιλές περιεχόμενο: