Χρηματοδότηση απο το Ε.Π Υγεία Πρόνοια 2000-2008

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Νέοι Ορίζοντες» χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2008 και συγκεκριμένα από τα Μέτρα 2.3 & 2.2

Στατιστικά Στοιχεία:

Περίοδος
Χρηματοδότησης
2007 – 2009
Σύνολο χρηματοδοτούμενων
Έργων
8
Έργα
Απορρόφηση
χρηματοδότησης
100 % (Α & Β Φάση)
Σύνολο χρηματοδοτούμενων
νέων θέσεων εργασίας
33
Σύνολο χρηματοδοτούμενων
νέων θέσεων Ληπτών ΥΨΥ
30
Διατήρηση
θέσεων εργασίας μετά την λήξη
της χρηματοδότησης
33 εργαζόμενοι ( 100% )