Πρόσκληση 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »

Με την 01/12-04-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας με την επωνυμία “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί την 19η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ στο χώρο του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κολοκοτρώνη και Μητρ. Μεθοδίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου ( καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη από τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης. ( καταστατικό : άρθρο 27,παρ. 2).

3. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. περί της εγγραφής / διαγραφής μελών κατά την διαχειριστική χρήση ( καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).

Οι Συνεταιριστές που θα λάβουν μέρος στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα δελτία Αστυνομικών ταυτοτήτων τους ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που θα  αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης κάποιου μέλους, από άλλο μέλος, απαιτείται εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μετά από 7 ημέρες, την 26η Μαΐου 2010 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Κέρκυρα, 26.04.2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοφιλές περιεχόμενο: