Προσκληση 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »


Με την 01/20-04-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας με την επωνυμία “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” στην 6η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μμ στο χώρο του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κολοκοτρώνη και Μητρ. Μεθοδίου.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010 καθώς και του Προϋπολογισμού 2011, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου (καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη από τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης (καταστατικό: άρθρο 27, παρ. 2).
3. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. περί της εγγραφής / διαγραφής μελών κατά την ως άνω διαχειριστική χρήση (καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).
4. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς επίσης και των αναπληρωματικών μελών τους (καταστατικό : άρθρα 29 & 31).
5. Εκλογή αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – ΠΟ.Κοι.Σ.Π.Ε (καταστατικό : άρθρο 40, παρ. 2).

Οι Συνεταιριστές που θα λάβουν μέρος στην 6η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας τους ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης κάποιου μέλους, από άλλο μέλος, απαιτείται εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε μια μέρα πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση (καταστατικό: άρθρο 24, παρ.2).

Υποψηφιότητες για την εκλογική διαδικασία θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 17/05/2011 και ώρα 14.00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μετά από 7 ημέρες, την 25η Μαΐου 2011 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Κέρκυρα, 27.04.2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοφιλές περιεχόμενο: