Γενική Συνέλευση 26/4/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »

Με την  04/04-05-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας με την επωνυμία “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” στην 4η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ στο χώρο του  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κολοκοτρώνη και Μητρ. Μεθοδίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη από τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης. ( καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).

3. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. περί της εγγραφής νέων μελών κατά την διαχειριστική χρήση ( καταστατικό : άρθρο 27, παρ. 2).

Δημοφιλές περιεχόμενο: