Έκθεση ορκωτού λογιστή

Έλεγχο της Διαχειριστικής Χρήσης του Οικονομικού Έτους 2011 από τον Ορκωτό Λογιστή.

Στις 19 Απριλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ συνεδρίασε με θέμα τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του οικονομικού έτους 2011 από τον Ορκωτό Λογιστή. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Ορκωτός Λογιστής και μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. O Ορκωτός Λογιστής κ. Γκιπάλης Γιώργος για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του 2011 τόνισε στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Γενικά διαπιστώνεται ότι υπάρχει αξιοπιστία και υποδειγματική διαχείριση των οικονομικών. Οι οικονομικές συναλλαγές διενεργούνται μέσω του κεντρικού τραπεζικού λογαριασμού όψεως του ΚοιΣΠΕ, οι οποίες απεικονίζονται αναλυτικά και  αιτιολογημένα. Η αιτιολογημένη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών των υποκαταστημάτων, αναδεικνύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα για αναλυτικό και ενδελεχή έλεγχο των συναλλαγών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.
Κατά την γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού 2011 παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία».


Έκθεση ορκωτού λογιστή
Έλεγχο της Διαχειριστικής Χρήσης του Οικονομικού Έτους 2012 από τον Ορκωτό Λογιστή.

Στις 30 Απριλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ συνεδρίασε με θέμα τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του οικονομικού έτους 2012 από τον Ορκωτό Λογιστή. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Ορκωτός Λογιστής. O Ορκωτός Λογιστής κ. Γκιπάλης Γιώργος για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του 2012 τόνισε στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Γενικά διαπιστώνεται ότι υπάρχει αξιοπιστία και υποδειγματική διαχείριση των οικονομικών. Οι οικονομικές συναλλαγές διενεργούνται μέσω του κεντρικού τραπεζικού λογαριασμού όψεως του ΚοιΣΠΕ, οι οποίες απεικονίζονται αναλυτικά και αιτιολογημένα. Η αιτιολογημένη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών των υποκαταστημάτων, αναδεικνύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα για αναλυτικό και ενδελεχή έλεγχο των συναλλαγών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Κατά την γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού 2012 παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία».

Δημοφιλές περιεχόμενο: