Διενέργεια αυτοψίας και επιτόπιων ελέγχων

Διενέργεια αυτοψίας και επιτόπιων ελέγχων από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Μονάδα Γ  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης – 28 Ιουλίου 2009

Η Μονάδα Γ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προέβη στην διενέργεια αυτοψίας και επιτόπιου Ελέγχου στον Συνεταιρισμό μας στις 28 Ιουλίου 2009. Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν τα στελέχη της Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας κος. Δάρας Αθανάσιος και ο κος Σπανός Ιωάννης. Έργο της ελεγκτικής ομάδας ήταν αφενός ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του τελικού δικαιούχου (ΚοιΣΠΕ) και αφετέρου της ορθής υλοποίηση των επιμέρους δράσεων σύμφωνα με τις Εθνικές και Κοινοτικές Διατάξεις. Ύστερα,
από λεπτομερή έλεγχο η Μονάδα Γ διαπίστωσε τα εξής:

1. Την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής των ενεργειών και όλων των διαδικασιών.
2. Την  νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών.
3. Την αξιοπιστία των πληροφοριών και των οικονομικών στοιχείων που δηλώθηκαν από πλευράς Συνεταιρισμού, στα πλαίσια των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.
4. Την τήρηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο ΚΟΙΣΠΕ κατά την ένταξη των έργων στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
5. Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα των πράξεων ανά έργο.

Μονάδα B  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης –  28 Σεπτεμβρίου 2009

Νέα επιτόπια Επιθεώρηση διενεργήθηκε από την Μονάδα Β στις 28 Σεπτεμβρίου 2009.

Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων κα Χρυσανθακοπούλου Μαλαματένια (προϊσταμένη Μονάδας Β) και την κα Βασιλούλη Ειρήνη (στέλεχος Μονάδας Β) τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Η Ομάδα επιθεώρησης διαπίστωσε την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σε συνάρτηση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης όπως αυτή έχει αποτυπωθεί με τα υποβληθέντα στοιχεία  και τα συμβατικά κείμενα
των έργων.

Το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε από αυτούς τους ελέγχους είναι οι αξιοπιστία και συνέπεια  του ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας στην χρηστή διαχείριση των κονδυλίων του Γ ΚΠΣ. Καθώς επίσης και η πιστή τηρήσει όλων των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας, που προβλέπονται στην διαχείριση των έργων.

Δημοφιλές περιεχόμενο: